Saretik - Traducións

Nota legal

1.Datos identificativos

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de dominio web é Saretik Hizkuntza Zerbitzuak, SL (en adiante Saretik), con domicilio a estes efectos en Iurre auzoa 4, behea, 20400 Tolosa, Gipuzkoa, número de C.I.F.: B20930665 inscrita no Rexistro Mercantil de Guipúscoa, no tomo 2300, Libro 0, Folio 1, Folla SS-28569, inscrición 1ª. Correo electrónico de contacto: saretik@saretik.eu do sitio web.

2.Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de Saretik atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende o momento do acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso que aquí se reflicten. As devanditas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3.Uso do portal

saretik@saretik.eu proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Saretik ou aos seus licenzantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro necesarios para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de fornecer información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Saretik ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Saretik, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, empregar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Saretik reserva o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resulten axeitados para a súa publicación. En calquera caso, Saretik non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4.Protección de datos

Saretik cumpre cas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica, o Regulamento (UE) 2106/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario durante o tempo necesario para levar a cabo a finalidade para a que foron recollidos. Para isto, xunto a cada formulario de recadación de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a saretik@saretik.eu, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do cartafol creado, da dirección do responsable, da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, da finalidade do tratamento e das comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, Saretik informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaráselle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

5.Propiedade intelectual e industrial

Saretik por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Saretik ou ben dos seus licenzantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Saretik. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Saretik. Poderá visualizar os elementos do portal e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no das páxinas de Saretik.

6.Exclusión de garantías e responsabilidade

Saretik non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falla de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesares de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7.Modificacións

Saretik reserva o dereito de efectuar sen previo aviso a modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8.Ligazóns

No caso de que en http://www.saretik.eus se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Saretik non exercerá ningún tipo de control sobre estes sitios e contidos. En ningún caso Saretik asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, ni garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningunha destas ligazóns ou outros sitios de Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación cas entidades conectadas.

9.Dereito de exclusión

Saretik reserva o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10.Xeralidades

Saretik perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11.Modificación das presentes condicións e duración

Saretik poderá modificar en calquera momento as condiciones aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras.

12.Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre Saretik e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Tolosa.