Saretik - Traduccions

Protecció de dades

1.Política de privacitat

Saretik informa als usuaris del lloc web sobre la política aplicable en matèria de tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recopilades durant la navegació o contractació de serveis mitjançant lloc web.

En aquest sentit, Saretik garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i el el Reglament (UE) 2106/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2.Recopilació, finalitat i tractament de les dades

Saretik té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recopilació de dades de caràcter personal que es pot dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Saretik serà considerada com a responsable de les dades recopilades mitjançant els mitjans descrits anteriorment.

Així mateix, Saretik informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recopilades contempla: L’atenció de sol·licituds dutes a terme pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es duguin a terme de forma automatitzada o no automatitzada que facin possible la recopilació, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, es consideren com a tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recopilades mitjançant el lloc web de Saretik, i per tant es considerin susceptibles a estar sotmeses al tractament de dades de caràcter personal, s’incorporaran en els fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per part de Saretik.

Totes les dades personals que siguin recopilades mitjançant el lloc web de Saretik, i per tant es considerin susceptibles a estar sotmeses al tractament de dades de caràcter personal, els guardaran durant el temps necessari per dur a terme la finalitat per la qual van ser recollides aquestes dades.

3.Comunicació d’informació a tercers

Saretik informa als usuaris que les seves dades personals no es cediran a terceres organitzacions, tret que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o bé en el cas que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’establir una relació contractual amb una entitat que s’encarregui del tractament d’aquestes dades. En aquest últim cas, només es cediran les dades a tercers quan Saretik disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4.Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Saretik. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per tal d’exercir aquests drets, l’usuari haurà d’enviar un comunicat escrit, tot incloent la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Saretik, Iurre auzoa 4, behea, 20400 Tolosa, Gipuzkoa o a l’adreça que la substitueixi al Registre General de Protecció de Dades. Aquest comunicat ha d’incloure la informació següent: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets l’haurà de dur a terme el propi usuari. No obstant això, aquests drets també podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de la persona autoritzada. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.